1. Formål

Startlån skal i hovedsak bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.

Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet er behovsprøvd og kan omfatte blant annet unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Startlån kan således tildeles de som har problemer med å skaffe nødvendige tilleggslån i det private kredittmarked, eller har problemer med å klare utgiftene til renter og avdrag på slike lån. Det siste vil i hovedsak kun være aktuelt dersom det er betydelig forskjell i rentevilkår mellom det private kredittmarked og Husbanken.

2. Hvem kan få lån

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre husstander dersom de anses som økonomisk vanskeligstilt.

Ordningen retter seg i hovedsak mot gruppene:

  • Husstander med barn
  • Enslige med særlige boligbehov (sosiale eller helsemessige grunner)
  • Samboere/Ektepar med særlige boligbehov (sosiale eller helsemessige grunner)

Lånsøkere må så langt som mulig dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle stønader er tilstrekkelige til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader.

Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånsøker ikke vil klare fremtidige betalingsforpliktelser.

Det gjelder ingen inntektsgrense for å kunne få startlån. Det er den totale situasjonen til husstanden som er avgjørende. Kommunen vil allikevel i saker der søker(e) har inntekter vesentlig over "vanlige lønnsinntekter" utfordre den aktuelle bank til å sørge for fullfinansiering etter Finanstilsynets regler om at dette kan gjøres etter "en særskilt forsvarlighetsvurdering".

Som hovedregel stilles det krav om at lånsøker må ha 10 % egenkapital. For husstander der det foreligger et behov for egen bolig, eksempelvis tilpasset bolig for funksjonshemmede, tilpasset bolig for søkere med barn, vil kravet om egenkapital kunne fravikes etter en nærmere vurdering. Likeledes kan det foreligge særlige sosiale eller helsemessige grunner som kan gi grunnlag for å fravike kravet til egenkapital.

Det gis ikke startlån til lånsøkere som har muligheter for å realisere (selge) eiendom m.m. som vil gi nødvendig egenkapital, eller som innebærer at de dermed kan få fullfinansiering gjennom ordinær bank.

Som hovedregel stilles det videre krav om at lånsøkere under 24 år må kunne dokumentere tilstrekkelige inntekter fra et stabilt arbeidsforhold av minst 2 års varighet. 

For EØS- borgere og arbeidsinnvandrere fra andre land med oppholdsrett, stilles det krav om at det kan dokumenteres tilstrekkelige inntekter fra et stabilt arheidsforhold av minst 2 års varighet.

Selv om lånsøker er under gjeldsordning, vil dette i seg selv ikke være til hinder for å kunne få startlån. Startlån kan vurderes der det foreligger tungtveiende sosiale og helsemessige grunner for at etablering i egen bolig vil være av stor betydning.

Betalingsanmerkninger er i utgangspunktet til hinder for å kunne få startlån. Det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering.

3. Hva kan det gis lån til

Kjøp av bolig
Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp - eller fullfinansiering. Hovedregelen er imidlertid at finansiering først skal søkes i det private kredittrnarked.

Utbedring
Startlån kan brukes til utbedring av boligen.

Oppføring av av bolig
Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner.

Refinansiering
Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Refinansiering kan i spesielle tilfeller være aktuelt ved innfrielse av mindre og usikret gjeld. Dette forutsetter at det samlede boliglån etter refinansieringen ikke overstiger eiendommens antatte salgsverdi.

Forhåndsgodkjenning
På tider av året når det er en viss omsetningshastighet på boliger kan det være et problem for søkere at de ikke får en rask avklaring når det gjelder finansiell medvirkning fra kommunen.

På denne bakgrunn kan det derfor gis en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp.

Ved utmåling av lånebeløp kan kjøpsomkostningene inkluderes.

Nærmere om boligen
Boligen må være lokalisert i Kvinesdal kommune.
Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået i kommunen.
Boligen skal benyttes til eget bruk.
Som hovedregel gis ikke startlån til bygging av bolig med en eller flere utleieenheter.
Ved bygging eller kjøp av bolig i områder av kommunen der omsetningen av boliger er lav, vil det i utgangspunktet stilles strengere krav til sikkerhet for startånet.

4. Låneutmåling - finansieringspakker

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggings-,  utbedringskostnader eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Lånets størrelse vil også avhenge av den enkeltes økonomi og dessuten annen långivers låneutmåling.

Startlån kan gis som topplån eller fullfinansiering. Som prinsipp legger kommunen til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen kan være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

Toppfinansiering
Størrelsen på startlånet avgjøres i drøftelser mellom aktuell bank og kommunens saksbehandler. Utgangspunktet her er hvilke krav banken stiller til medvirkning fra kommunen.

Grunnfinansiering
Startlån som grunnfinansiering er i hovedsak aktuelt der en tidligere benyttet kombinasjonen kjøpslån og etableringslån. Det kan videre være aktuelt som refinansiering i forbindelse med sammenslåing av flere boliglån, samt refinansiering for å innfri mindre gjeldsposter.
Startlånet må ha sikkerhet innenfor boligens antatte salgsverdi.

5. Rente og avdragsvilkår

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 

Normalt gjelder følgende vilkår:
Aktuell flytende rente
20 års nedbetalingstid — om nødvendig kan Husbankens makstid pa 30 år benyttes.
Mulighet for 3 års avdragsfrihet dersom det foreligger gode grunner for det.
12 terminer (månedlig innbetaling)

6. Sikkerhet for lånet

Lån skal sikres med pant i eiendom og ha prioritet innenfor eiendommens antatte salgsverdi.
Startlånet vil normalt ha 2. prioritetspant i eiendommen.

7. Klageadgang

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, og avslag på lån.
Klagen må være skriftlig og sendes Kvinesdal kommune, som fremmer klagesaken til Drifts- og tjenesteutvalget. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke
endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis ikke klagen gis medhold, sendes den til kommunens klagenemnd.

8. Saksbehandling

Søknader om startlån avgjøres administrativt. I de tilfeller der en evt. imøtekommelse av en søknad vil komme i strid med gjeldene retningslinjer, skal saken fremlegges for politisk
behandling. Det samme gjelder søknader der retningslinjene ikke gir administrasjonen tilstrekkelig grunnlag til å fatte avgjørelse.

Vår samarbeidspartner (p.t. Intrum) sørger for nødvendig tinglysing av pantedokurnenter m.m. og sørger for utbetaling av lånet til låntaker. De sørger videre for det banktekniske arbeidet med oppfølging av det enkelte lån. Ved evt. misligholdelse av lån kontaktes kommunens saksbehandler og det gjøres en vurdering av videre oppfølging. I enkelte tilfeller vil videre oppfølging  foretas av inkassoselskapet Intrum.

Rentepåslaget i kommunen er 0.25%. I tillegg betales et etableringsgebyr på kr. 1.500. Dette skal dekke administrative kostnader ved ordningen.