Tomteoversikt

gnr/bnr          m2
191/175         409,5
191/176         476,2
191/177         511,8

Pris kr. 1 000 000,- + tilkoblingsavgift vann- og avløp og frifond kommer i tillegg, se under.

Tomta må bebygges innen 2 år etter overdragelsen av den som tildeles tomt. Kommunen har forkjøpsrett til tomta for samme pris som den ble solgt for dersom krav om bebyggelse ikke innfris, og dersom tomteeier ønsker å selge tomta før den er bebygd. 
Dersom flere melder sin interesse for samme tomt blir det foretatt loddtrekning. Ektefeller/samboere kan kun sende inn en felles søknad pr. tomt.

Interesserte må sende skriftlig søknad til kommunens e-post: post@kvinesdal.kommune.no - innen 03.03.2023. For spørsmål kan Servicekontoret kontaktes på tlf. 38 35 77 00.

Tomtene leveres med vei, vann og avløp til tomtegrensen. Kjøper(e) må signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet i forbindelse med kjøp av tomt. 

Andre omkostninger

Tilkoblingsavgift vann og avløp: Kr. 95 000,-

Gebyr: 2,5% av salgsprisen + tinglysingsgebyr kr. 585,- (Kr. 25 585,- for tomt til kr. 1 000 000,-)

Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøper

Frifond kr. 60 000,- - Beløpet går til diverse tiltak på Knaben som f.eks. løypekjøring, fellesaktiviteter og opplevelser.

Krav til bebyggelse:

Du kan se plankart her.

Du kan lese planbestemmelsen for Knaben her.

Kartutsnitt som viser hyttetomter