Kristiansen & Selmer Olsen AS melder om oppstart av detaljregulering i henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Åmotsveien boligpark i Kvinesdal kommune, PLANID 42272022001. Området omfatter gnr. 162, bnr. 26, 33, 704 m.fl.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle feltet til et attraktivt sentrumsnært boligområde, hvor det vil tilrettelegges for flere flermannsboliger. Se vedlegg - planinitiativ for mer informasjon. Det er ønske om å se på alternative vegløsninger, og muligheten til å få avkjørsel direkte fra FV465. 

Du kan lese mer om planene for området i planinitiativet, og i referat fra oppstartsmøte med kommunen i linkene under. 

Frist for eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Kristiansen & Selmer Olsen AS innen 03.10.2022, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post til flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Kvinesdal kommune, post@kvinesdal.kommune.no.

Planinitiativ

Planavgrensning 

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

Tilstandsvurdering Åmotsvegen 14