Bakgrunn

Statsforvalteren i Agder har klargjort at § 5-2 i planbestemmelsene ikke gir hjemmel for å kunne oppføre tilhørende anlegg til bolighus som garasje, bod og anneks. Tilsvarende gjelder for § 5-3 som regulerer spredt fritidsbebyggelse i LNF-områdene. Det har ikke vært intensjonen bak bestemmelsene og det er derfor ønskelig å endre disse. Bestemmelsene slik de er medfører en rekke dispensasjonssøknader for kurante tiltak.

Beskrivelse av planendringen

Formålet med planendringen er å kunne tillate oppføring av uthus som garasje, bod og lignende byggverk innenfor LNF-områder med spredt bolig- og fritidsbebyggelse, samt mindre påbygg og tilbygg til eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områdene.  I tillegg foreslås det endringer som skal sikre en god forvaltning av LNF-områdene i samsvar med intensjonen bak arealformålet.

Endringsforslaget

Gjeldende planbestemmelser

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter per post til Kvinesdal kommune eller på e-post til post@kvinesdal.kommune.no innen 12. september 2022.