Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
17. september:

Informasjonsside om koronavirus

Det kommer mye informasjon i disse dager og vi har derfor laget en egen informasjonsside om koronavi... Les mer

Tigrinja

ጋዜጣዊ መግለጺ 04.06.21

እዋኑ ኽረምቲ እዩ፡ ኵነታት ኣየር ድማ እንዳሞቐ ይኸይድ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ኣብ ምሃብ ንርከብ፡ ኣብ ክቪነስዳል ዝርከቡ 1409 ሰባት ድማ ምሉእ ብምሉእ ክታበት ወሲዶም ኣለዉ። ካብ ነበርቲ ፡ ጕጅለ ክታበትን ወለንተኛታትን ኸመይ ከም ዘተኣናግድዎም ብዙሕ ባህ ዜብል ርእይቶ ሂቦምኒ ኣለዉ። ብስርሖምም እሕበን እየ፡ ነዚ ርእይቶታት ድማ ነመስግን ። ማሕበረሰብ ከም ብሓድሽ ኪኽፈት እኳ እንተ ጀመረ ኣብ ምምሕዳር ዞባና ግና ልዑል መጠን ረኽሲ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ሕጂዉን ጥንቁቓት ክንከውን ኣሎና፡ መጠን ረኽሲ ምእንቲ ኽንኪ ኸኣ ብሓባር ደው ክንብል ኣሎና ማለት ኢዩ። ሰነ፡ ኽረምትን ቤት ትምህርትን ዚዕጸወሉ እዋን እዩ። ኣብ ካልእ ዓንቀጽ ኣየናይ ምኽርን ሕግታትን ከም ዝምልከት ዚገልጽ ሓበሬታ ኣቕሪብና ኣለና። ኣብዚ ኸተንብቦ ትኽእል ኢኻ ። ኹሎም ነበርቲ ምምሕዳርና ጽቡቕን ድሕንነት ዘለዎን ቅድመ-ክረምቲ ቀዳመ-ሰንበት ክኾነሎም ንምነ።

Per Sverre Kvinlaug
1 | 2