1. Mål for bruk av tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket - kvinesdal kommune

Ved å prioritere foryngelsestiltak og mekanisk etterarbeid i tilskuddsforvaltningen ønsker Kvinesdal kommune å bidra til langsiktighet i skogbruket, samt stimulere til at
skogeier møter de aktuelle krav som stilles i Skogbruksloven, Forskrift om bærekraftig skogbruk og Levende skog standard.

Kvinesdal kommune ønsker videre å forvalte offentlige tilskudd slik at et bærekraftig skogbruk sikres. Det er også et ønske om økt volumproduksjon og virkeskvalitet, innenfor de økologiske, samfunnsmessige og økonomiske rammene.

2. Prioritering og krav

Alle tiltak skal gjennomføres i henhold til god skogfaglig standard og det skal tas hensyn til biologisk mangfold, landskapsbildet, kulturminner og friluftsliv. Det ytes kun tilskudd til tiltak som tar sikte på produksjon av industrivirke (sagtømmer og massevirke).

Tiltakene skal gjennomføres i tråd med skogbruksloven og forskrift om bærekraftig skogbruk. Skogbrukssjef vil utføre stikkprøver for å sikre at tiltakene holder nødvendig standard.

Skjema for søknad om tilskudd og bruk av skogfond er grunnlaget for tilskuddsberegningen. Skogbrukssjefen vurderer og fastsetter time-/enhetspris på arbeid innenfor rammene gitt fra fylkesmannen i Vest-Agder.  Aktuelle felt hvor tiltak er gjennomført må avmerkes på kart som skal følge søknad om tilskudd. For at et tiltak skal være tilskuddberettiget må arealet overstige 2 dekar.

3. Skogkulturtiltak 1. prioritet tilskudd

Dette er tiltak for å øke volumproduksjon og kvalitet på tømmer til industrivirke. Det ytes 40 prosent offentlig tilskudd ut fra godkjente kostnader innenfor de til enhver tid fastsatte maks satser til følgende tiltak:

3.1 Foryngelsestiltak

Med foryngelse menes planting, såing eller markberedning, dette er tiltak for å etablere ny skog etter hogst.

Tilskudd tildeleles ut fra godkjente kostnader knyttet til kjøp av skogplanter/frø samt dokumentert plantearbeid eller markberedning.

3.2 Ungskogpleie og forhåndsrydding

Med ungskogpleie menes tiltak i perioden fra planting/naturlig foryngelse og frem til tynningsstadiet. Kvinesdal kommune yter tilskudd til mekanisk gress- og lauvrydding i plantefelt og avstandsregulering i lauv-/barskog.

Med forhåndsrydding menes mekanisk fjerning av konkurrerende vegetasjon i busksjiktet for å bedre vekstforholdene før nyplanting eller markberedning. Tilskudd til forhåndsrydding tildeles sammen med tilskudd til planting/markberedning. Dette for å sikre at felt som forhåndsryddes følges opp med foryngelse.

Ved avstandsregulering og lauvrydding på samme areal gjelder maks sats som for ett tiltak.

Ved tiltak i gran- og furubestand settes det som krav at boniteten må være 11 eller høyere for at det kan gis tilskudd.

For tiltak i bestand der lauv er hovedtreslag, settes det krav om bonitet 17 eller høyere. Ved avstandsregulering skal gjenstående trær skal ha rett stammeform og god krone.

3.3 Kunstig kvisting

Med kunstig kvisting menes i dette tilfellet mekanisk fjerning av kvist på trær av furu og lauv.

  • Største diameter på kvistede trær skal ikke overstige 15 cm i brysthøyde når første kvisting gjennomføres.
  • Full kvistfri høyde skal være minst 4 meter etter en eller flere omganger med kvisting.
  • Etter hver kvisting skal minimum 50 % av trehøyden ha grønn krone.
  • Antall kvistede trær pr. dekar skal ligge mellom 30 og 80.

For kunstig kvisting av furu settes det krav om bonitet 11 eller bedre, for bestand med lauv kreves det bonitet 17 eller bedre.

3.4 Tiltak mot gransnutebilleangrep

I områder med betydelige angrep fra gransnutebille kan det gis tilskudd til suppleringsplanting etter snutebilleangrep samt markberedning før planting. Størrelsen på tilskuddet og vilkårene for tildeling skal følge retningslinjer som Fylkesmannen setter.

4. Tilskudd til miljøtiltak i skog, 2. prioritet tilskudd

Det kan innvilges tilskudd til 2. prioritet tiltak dersom det gjenstår NMSKmidler etter 15. oktober det aktuelle året.

Alle tiltakene skal forhåndsgodkjennes. Det skal inngås en avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør
normalt ha en varighet på 10 år.

4.1 Skjøtsel av nøkkelbiotoper

Tilskudd kan gis til dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.

4.2 Ikke-hogst i nøkkelbiotoper

Tilskudd kan gis til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier der skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften. Miljøverdiene skal være dokumentert i skogbruksplanen eller tilsvarende.

Tilskuddet baseres på nettoverdien av tømmeret (tømmerverdi – driftskostnader) i det aktuelle området. Det kan gis tilskudd på inntil 30 % av nettoverdien etter fratrekk av en egenandel. For eiendommer opp til 500 dekar produktiv skog er egenandelen 10 000 kroner. Det vil si at nettoverdien av tømmeret må utgjøre minst 10 000 kroner før tilskudd kan gis. For eiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog øker egenandelen med 20 kroner pr. dekar før det kan gis tilskudd.

Tilskuddet utbetales som et engangstilskudd.

4.3 Dekning av merkostnader for å unngå veibygging i villmarkspregede områder.

5. Søknadsbehandling

Frist for fremlegging av søknad om tilskudd med vedlegg er 1. november. Søknader som mottas av kommunen etter denne fristen vil bli behandlet etter neste års bevilgning og prioriteringer.
For at faktura kan godkjennes må den inneholde følgende informasjon:

  • Spesifisert skogbrukstiltak (jfr. Søknad om tilskudd og bruk av skogfond)
  • Merverdiavgift
  • Korrekt navn og adresse
  • På forespørsel må skogeier kunne redegjøre for areal og tidsforbruk
  • Dersom kostnad per dekar overstiger fylkesmannens anbefalte maks satser skal dette kommenteres på faktura.
  • Tilskudd tildeles fortløpende frem til ordinær tildeling er brukt opp.
Tabell 1. Oversikt prioritet - tiltak
Prioritet  Tiltak 
 1 Foryngelse
 1 Mekanisk etterarbeid 
 1 Forhåndsrydding 
 1 Kunstig kvisting 
 1 Suppleringsplanting og markberedning i området med betydelig snutebilleanngrep 
 2 Skjøtsel av nøkkelbiotoper
 2 Ikke-hogst i nøkkelbiotper 
 2 Dekning merkostnad - VP område