Regjeringen vil dekke andel av faste kostnader for å redde arbeidsplasser:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

 

Ytterligere økonomiske tiltak:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2695404/

 

Ny betalingsfrist for kommunale avgifter.

Kvinesdal kommune har allerede sendt ut fakturaer med kommunale avgifter for 1. halvår og regningene har betalingsfrist 1. april. Denne fristen forskyves med to måneder til 31. mai. Kommunen sender ikke ut nye fakturaer, men dere kan velge selv når dere betaler innen denne dato. Om du ønsker å dele opp regningen i flere deler, kan du velge beløp og dato selv, men alle delbetalinger må benytte samme KID nummer som står på den regningen som er sendt ut. Du må også passe på at alt er betalt innen den nye fristen.

 

Midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften. Du kan lese mer her:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/for-en-spesiell-tid/

 

Her finner du som driver bedrift en god del råd ang. permitteringer, karantene m.m.:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 

Permitteringer og omstilling:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her:

 

Midlertidige regelendringer når det gjelder gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.

Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/

 

Tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser ved større omstillinger.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 4,5 millioner kr i BIO-midler for 2020. Du finner informasjon og søknadsportal her:

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Merk at søknadsfristen i første runde er satt til 1. april.  Fylkeskommunen satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.

 

 

Dere finner informasjon på hjemmesiden til Lister Nyskaping.

https://listernyskaping.no/2020/03/17/koronatider-vi-er-her-for-bedriftene/

 

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad på mobil  945 10 218 (sitter på hjemmekontor, møter kan avholdes pr. Skype eller telefon).