Når skjer hva?

November 2019
Oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble varslet, og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Vinteren 2020
Offentlig ettersyn av planprogrammet. Innbyggerne inviter til å arrangere gjestebud.

Mai 2020
Planprogrammet fastsatt av Kvinesdal formannskap.

August 2020 – november 2021
Planfase: Utarbeidelse av ny plan. Planarbeidet skal basere seg på kunnskap om utviklingstrekk og utfordringer for Kvinesdalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Som del av planarbeidet vil det bli laget utredninger knyttet til temaene i planarbeidet, se planprogrammet. Medvirkning i form av dialogmøter og andre former for medvirkning hvor deltakere inviteres særskilt.

Desember 2021
Høring og offentlig ettersyn av samfunnsdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt.

Februar 2022
Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret.