Kommuneplanens samfunnsdel – Kvinesdal 2040 skal være et strategisk styringsdokument for utvikling av Kvinesdalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Ny samfunnsdel har et tidsperspektiv frem til 2040, derav tittelen Kvinesdal 2040. Som del av planen skal det utarbeides en arealstrategi, for å sikre at de overordnede målene for samfunnsutviklingen blir styrende for den langsiktige retningen på kommunens areal- og ressursforvaltning.

Planprogrammet forteller hvordan arbeidet med revisjon av samfunnsdelen skal gjennomføres. Det er utarbeidet fremdriftsplan for hovedaktivitetene i planarbeidet. Det tas sikte på sluttbehandling av planen høsten 2021.