Oppsigelsestid

Det er 1 måneds oppsigelsesfrist på barnehageplassen. Ved oppsigelse etter 1. april -med virkning fra 1. mai - må en betale for resten av barnehageåret. Oppsigelse av barnehageplass gjelder permanent. Brukerne har ikke anledning til å si opp deler av en tildelt plass. Det er heller ikke anledning til å søke om redusert plass/permisjon for et avgrenset tidsrom.
Dersom plassen misligholdes eller dersom grunnlaget for opptak har endret seg vesentlig, kan plassen sies opp. Mislighold kan være at en ikke benytter barnehageplassen, unnlater å betale eller misbruker barnehagens åpningstider. Dersom barn hentes for sent gjentatte ganger regnes det som mislighold av plassen, slik at barnehageplassen kan sies opp etter én skriftlig advarsel. Det skal være gitt muntlig advarsel først.
Utestående foreldrebetaling for to måneder eller mer er oppsigelsesgrunn.
Hvis et barn flytter ut av kommunen har grunnlaget for opptak blitt vesentlig endret, og plassen kan sies opp.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.
Oppsigelse ved skolestart går automatisk.

Oppsigelse før oppstart

Vanlige regler for oppsigelsesfrist og betaling gjelder selv om du ikke har tatt plassen i bruk.