Innspill til høringen

Kvinesdal 2040: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 legges ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 11-14 og formannskapsvedtak av 7. april 2022, sak 28/22.

Høringsfristen er satt til 9. september 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige og helhetlige strategiske plan for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling for Kvinesdal kommune frem mot 2040. Planen blir det viktigste politiske styringsverktøyet både på kort og lang sikt.

Planen omhandler:

  • Visjonen «Mangfold fra hav til hei» med verdiene nær – grønn – nyskapende.
  • FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling som premiss for kommunens samfunns- og arealplanlegging.
  • De langsiktige utviklingstrekkene kommunen står ovenfor når det gjelder samfunns- og tjenesteutvikling.
  • Mål og strategier for de 5 prioriterte satsingsområdene mot 2040.
  • Langsiktig arealstrategi som skal legge føringer for kommunens areal- og ressursforvaltning.
  • Hvordan planen skal følges opp. 

Høringsutkast - kommuneplanens samfunnsdel
Planvedtak

Eventuelle merknader til Kvinesdal 2040: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040 kan sendes til Kvinesdal kommune innen høringsfristen. Dette kan gjøres på to måter:

Alle mottatte merknader blir kommentert i den videre saksgangen. Det blir ikke sendt ut egne svarbrev på merknadene. 

Tidligere medvirkning

Det har tidligere vært mulig å komme med synspunkter til planen, gjennom blant annet "gjestebud" eller som medlem av innbyggerpanelet. 

Trykk HER for å se resultatet av innbyggerpanelet eller trykk HER for å se andre innkomne synspunkter. 

Politisk medvirkning har også vært en del av prosessen ved rullering av kommuneplanens samfunnsdelen. Trykker du HER finner du rapporter som resultat av politiske arbeidsverksted og spørreundersøkelser.