Formål med kulturmidler

Kvinesdal Kommune gir kulturmidler for å sikre barn og unge et bredt spekter av kulturtilbud. Kulturmidlene skal fremme et aktivt kulturliv i kommunen og stimulere til økt deltakelse i organisasjonslivet.
Det er i 2022 avsatt kr. 225.000 til formålet. 

Kulturmidlene gjelder IKKE:

 1. tilskudd til idrettsarbeid, korps eller grendeutvalg. (De har egne avsatte midler)
 2. tilskudd til investeringstiltak

Hvem kan søke kulturmidler?

Foreninger, lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som drifter aktiviteter rettet mot barn og unge, kan søke om kulturmidler.

Det forutsettes at laget/foreningen søker om midler til aktivitet som skjer primært i Kvinesdal Kommune, eller for barn og unge bosatt i Kvinesdal Kommune.

Foreninger, lag og organisasjoner som søker og mottar tilskudd fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering og motvirker alle former for diskriminering.

Hvordan fordeles midlene?

Midlene fordeles skjønnsmessig ut fra disse kriterier:

 • Medlemstall
 • Ungdoms-/barnemedvirkning i tiltaket
 • Samarbeid med andre lag/foreninger
 • Tiltak som fremmer likestilling, mangfold og inkludering blir prioritert
 • Ungdomstiltak prioriteres, fremfor rene barneaktiviteter
 • Frekvens

Hvordan søker man om kulturmidler?

Det skal søkes om kulturmidler på eget søknadskjema, lenke under.

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, kontonummer, telefon og epost.
 • Kort presentasjon av aktivitetene. Tid og sted, samt innhold.
 • Prosjektbeskrivelse/årsplan (kort – hva har dere tenkt å gjøre)
 • Oversikt over utgifter og inntekter foregående år (budsjett)
 • Oversikt over forventede utgifter/inntekter (budsjett)

Søknader behandles av Drifts- og tjenesteutvalget. Midler til tilskuddsordningen avsettes i Kulturenhetens årsbudsjett.

Søknadsfrist: 15.februar 2022

Du finner søknadsskjema her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Leah Henriette Rafoss på tlf 45082988 eller e-post Leah.Henriette.Rafoss@kvinesdal.kommune.no