Slik søker du om plass

For å få plass må du eller fullmaktshaver søke om helse- og omsorgstjenester. 

Hvem kan søke?

Brukere som har behov for:

  • observasjon, utredning, behandling og oppfølging
  • å få kartlagt funksjonsnivå og ressurser
  • opptrening i dagliglivets funksjoner
  • omsorg ved livets slutt 

Type opphold

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet kan være blant annet å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov eller opptrening, slik at man gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at man kan komme raskt tilbake til eget hjem.
Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.

Avlastningsopphold

Målet med oppholdet er å avlaste pårørende. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Hva koster det?

Legg inn gebyrsats.

Pasienten betaler selv utgifter til medisiner og engangsutstyr under oppholdet. 
I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 4

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

  • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
  • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
  • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.