Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlaget for alt annet planarbeid i kommunen.

Samfunnsdelens overordnede mål: Kvinesdal kommune skal være den foretrukne bokommunen i regionen. Vårt mål er å øke innbyggertallet fra 5776 i 2010 til 6722 innen 2022.

Kommunens samfunnsdel kan du finne her.