Det har vært avholdt workshops og møter med næringslivet og formannskapet underveis i planprosessen.

Formålet med næringsplanen er å bidra til å nå Kvinesdal kommune sin visjon som er: «Mangfold fra hav til hei» med verdiene nær – grønn – nyskapende.

Planen skal bidra til at:

  • Kvinesdal har et nyskapende og bærekraftig næringsliv, noe som er viktig for å oppnå befolkningsvekst, sikre fremtidens sysselsetting og velferd.
  • Kommunen er en forutsigbar samarbeidspartner og god vertskapskommune for næringslivet.

Satsingsområder og tiltak er prioritert for å nå skisserte mål. Det vil bli foretatt en årlig evaluering av oppsatt handlingsplan for å vurdere fremdrift, måloppnåelse, behov for justeringer etc.

Plandokumentene i saken kan du lese her:

Eventuelle innspill til planforslaget kan sendes på e-post til post@kvinesdal.kommune.no eller til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal, innen 8. juli 2024.