Planområdet omfatter området nord for vest for eksisterende boligfelt i Lindlandsbakken, som i Områdereguleringen for Feda er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 

Planen gir mulighet for å bygge 6 nye eneboliger og en tomannsbolig på Feda. Planbeskrivelsen gjennomgår alle relevante temaer som skal vurderes knyttet til dette arealet. Det er gjort en stor innsats i planen for å minimere negative konsekvenser av en utbygging. Dette gjelder tilpasning til terreng og omgivelser, ivaretakelse av naturmiljø og kulturmiljø, og naturlig håndtering av overvann. Planen tilfører omgivelsene et nytt lekeareal og uteoppholdsareal, som vil være tilgjengelig for nærområdet. Eplehagen kan drives videre som eplehage eller som parsellhager til gode for både eksisterende og nye beboere.

Skriftlige merknader til reguleringsarbeidet må være Kvinesdal kommune i hende senest onsdag 05.07.2024.

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken kan leses her:

Saksutskrift
Reguleringsbestemmelser
Plankart
Planbeskrivelse
Sosi-fil
ROS-analyse
Merknader
Støynotat 
Overvannsvurdering
Naturmangfold