Forslag til kommunal Sti- og løypeplan for Kvinesdal kommune, datert 27.05.2022, med tilhørende vedlegg legges ut på høring. Jf. sak 47/22 i formannskapet 15.06.2022.

Kommunal sti- og løypeplan, høringsutkast 27.05.2022
Saksutskrift, formannskapet datert 15.06.2022
Vedlegg 1 - kart 1
Vedlegg 2 - kart 2
Vedlegg 3 - kart 3
Vedlegg 4 - Løyper som ikke blir med videre i planprosessen 

Høringsfrist er satt til 9. september 2022

Eventuelle merknader sendes til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal, eller på e-post: post@kvinesdal.kommune.no innen høringsfristen.