Tilskudd til bygging av landbruksveger

Det gis inntil 40 % tilskudd til bygging av godkjente skogsveger. For å sikre en effektiv bruk og gode fremtidsveger blir bilveger i klasse 3 (helårs landbruksveg) og traktorveger i klasse 7 (tung traktorveg) prioritert.

Det er Fylkesmannen i Agder som fatter vedtak om tilskudd til vegbygging, men skogeier må sende søknaden til Kvinesdal kommune som videresender denne til Fylkesmannen.

Lenke til Landbruksdirektoratets Tilskuddsordninger i skogbruket