Til Ordfører Per Sverre Kvinlaug og Kommunedirektør Jens Arild Johannessen,
Kvinesdal kommune

Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og konflikt. De er sårbare under
flukt og blir også marginalisert i flyktningleirer. De er blant de siste som blir bosatt. Dette
gjelder alle grupper funksjonshemmede, blant annet blinde og svaksynte, hørselshemmede,
utviklingshemmede, psykososial funksjonsnedsettelser og bevegelseshemmede.

Kvinesdal kommune har signalisert at kommunen vil ta imot flyktninger fra Ukraina. Råd for
personer med funksjonsnedsettelse i Kvinesdal ber om at kommunen spesielt tar imot
flyktninger med funksjonsnedsettelser.

Rådet ber også om at representanter for organisasjonene av funksjonshemmede blir
representert i arbeidet som skal tilrettelegge for flyktninger for å sikre at dette perspektivet
kommer fram i planlegging og gjennomføring av arbeidet.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse minner om bestemmelsene i konvensjonen til
rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, Artikkel 11,
Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner. Her heter det at det skal treffes tiltak for å
sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner,
herunder væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner og naturkatastrofer. I tråd med
CRPD artikkel 4.3 skal også personer med funksjonsnedsettelser medvirke i avgjørelser på
alle nivåer av konflikten, samt pågående humanitære aksjoner.
Kvinesdal 13.3. 2022

Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Kvinesdal kommune

Marit Londal
Leder