Kommunestyret har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal utgjøre den overordnede rammen for utviklingen av Kvinesdalsamfunnet. Mot 2040 er 9 av de 17 bærekraftsmålene valgt ut og prioritert spesielt. De prioriterte bærekraftsmålenen skal omsettes til lokal handling i samspill med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet. De skal legge grunnlaget for endring av tiltak og praksis og innlemmes i all kommunal ledelse, planlegging og virksomhetsstyring.

Samfunnsdelen har fem satstingsområder som skal bidra til at utviklingen fører oss i retning av visjonen og et bærekraftig samfunn. Å utvikle kommunen i ønsket retning er et fellesprosjekt som krever at ulike aktører, både private og offentlige, samarbeider. Samarbeid og dialog med innbyggerne, næringslivet og frivilligheten er en forutsetning for å lykkes innenfor alle satsingsområdene.

Planens satsingsområder:

  • Gode liv – Like muligheter
  • Verdiskaping og attraktivitet
  • Klima og miljøvennlig utvikling
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • En robust kommuneorganisasjon