Vegadresseprosjektet i Kvinesdal

Mål og organisering
Vegadresseprosjektet har pågått over flere år, med mål om å adressere alle adresseverdige bygninger/ eiendommer som fra før ikke hadde vegadresser. Entydige vegadresser er spesielt viktig for at utrykningskjøretøy raskt kan finne fram til aktuelt sted. Prosjektet ble organisert med egen prosjektgruppe, i tillegg til en navnekomite som stod for innsamling av vegnavnene.

Status i prosjektet og dekning vegadresser
Prosjektet har kommet langt, der Kvinesdal kommune nå har en dekning vegadresser på ca. 99,3 %. Det gjenstår å adressere noen enkeltbygninger. Dette arbeidet fortsetter utover høsten/vinteren 2019.

Viktig generell informasjon ved omadressering
Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å kontakte folkeregisteret, men i tilfeller som «tidligere flytting innenfor samme eiendom/ nærområde», bør likevel den folkeregistrerte adressen kontrolleres.

Adressens postnummer og postområdenavn er som før. Når det gjelder mottak av post, blir tildelt adresse i utgangspunktet postadressen dersom det ikke er avtalt postboks eller annet med posten. På Postens hjemmeside finnes informasjon om hvordan en kan kontrollere og endre adresser med mer.

Næringsdrivende, lag og foreninger må selv melde adresseendringer til Brønnøysundregistrene m.m..

Prinsipper lagt til grunn for adresseringsarbeidet
For adressearbeid finnes en del retningslinjer og prinsipper. Et av disse er «avstandsprinsippet», som betyr at bygninger kan nummereres ut fra avstand fra vegens startpunkt. Eksempler på dette kan være at en bolig på høyre side av vegen, ca. 2 km. fra krysset får husnummer 200 og en hytte på venstre side av vegen ca. 4 km. meter fra krysset får nr. 399. Dersom det er mange bygg på samme sted, vil tallene kunne avvike noe pga. intern tilpasning. Avstandsprinsippet er brukt for en stor andel av de adresserte vegene i kommunen, i størst grad utenfor sentrum/grendesentre.

Har du fått tildelt adresse til et bygg som du mener ikke er adresseverdig eller av andre årsaker mener at dette er feilregistrert, eller har bygning du mener er adresseverdig men ikke har fått tildelt adresse, ta kontakt med kommunen.

Det er svært viktig at adressenumrene ikke forveksles. Er du usikker på hvilken bygning en adresse skal tilhøre, ta kontakt med kommunen, så vil du få hjelp til å avklare hvor de forskjellige adressenumrene hører til. Det er også mulig å sjekke din bygnings tildelte adresse i kartløsninger på kommunens hjemmeside.

Kommunen kan iverksette omadresseringer ved eventuell fortetting, bruksendringer eller gjennomgang av adressene. Den nå tildelte adressen er ikke en personlig rettighet. En omadressering vil kunne bety at tidligere tildelt veg/husnummer endres.

Tildelte adresser angår/ endrer ikke privatrettslige forhold mht. rettigheter til adkomst.

Litt om informasjonsflyt og kunngjøringer gjennomført i forskjellige faser av vegadresseprosjektet
Generell informasjon om prosjektet er forløpende gitt på kommunens hjemmeside. Kunngjøringer er gjennomført etter gjeldende retningslinjer for adressering.

Navneforslag/resultatet fra navnekomiteens innsamling ble i 2014 og 2015 områdevis lagt ut på «høring» på kommunens hjemmeside, med egen henvisning til dette i Avisen Agder.

Planlagte adresser for aktuelle områder ble kunngjort på kommunens hjemmeside og Facebook, med egen henvisning til dette i Avisen Agder. Planlagte adresser ble kunngjort for Fedaområdet vinteren/våren 2017, og deretter fulgte kunngjøring for «resten» av kommunen høsten 2018.

Selve tildelingen av adresser ble gjort gjennom utsending av personlige brev med detaljert informasjon til hver enkelt grunneier som fikk tildelt vegadresse, først Fedaområdet i mars 2017, så resten av kommunen i desember 2018.

Navnesaker
For noen vegnavn reiste Kartverket navnesaker. Det foreligger nå avklart skrivemåte for disse med unntak av «Sandvatn» hvor det pågår navnesak.

Skilting
Oppsetting av skilt med vegnavn er et samarbeid mellom kommunen for kommunale veger og Statens vegvesen for fylkesveger. Mange veger er nå skiltet, men arbeidet pågår fortsatt.

Oppsetting av husnummer på egen bygning/eiendom er huseier eller fester sitt ansvar. Nummerskilt må plasseres lett synlig, og bør ha en utforming (størrelse, skrifttype og farge) som er lett å lese.

Adressetilleggsnavn
Det er i noen tilfeller, etter gitt regelverk, åpnet for at eieren av et gårdsbruk kan kreve å få tildelt et «adressetilleggsnavn» til gårdsbrukets vegadresse. Dette vil da inngå i den offisielle adressen. Om dette lar seg gjøre, blir en konkret vurdering/saksbehandling i hvert enkelt tilfelle.

For mer informasjon om slike muligheter og andre tilfeller der regelverket åpner for bruk av adressetilleggsnavn, se informasjon på Kartverkets hjemmeside.

Hva skjer fremover i prosjektet

  • Gjenstående saksbehandling av konkrete henvendelser.

  • Adressering av bygninger/ eiendommer som gjenstår å adressere.

  • Oppsetting av skilt med vegnavn for resten av kommunen.

  • Mål å avslutte vegadresseprosjektet i løpet av 2019.

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (bolignummer) tildeles av kommunen i forbindelse med registrering av byggesak/adresse. En bolig med én godkjent/registrert boenhet har H0101. For mer informasjon se Kartverkets hjemmeside: Hovedprinsipp for bolignummer