ህሉው ኩነታት ክታበት፥

ክሳብ ሕጂ 1428 ሰባት ኣብ ምምሕዳር/ኮምዩን ኪቭነስዳል ክታበት ረኺቦም ኣለዉ።
ካብዚኦም እቶም 316 ሰባት ክልተ ሳብ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም፡ ሕጂ ምሉእ ብሙሉእ ክታበት
ወሲዶም ኣለዉ።

ኣብ ዝቕጽል ሰሙን 70 ሓባ ክታበት ዶስ ክንቅበል ትጽቢት ንገብር። እዚ ነቶም ቀዳማይ ክታብት
ዝወስዱ ክዉሃብ እዩ።
ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ክታበት ዝቕበሉ ሰባት ብቕጻሊ ክንሕብር ኢና።
ኩሎም ዕድሚኦም ካብ 70 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ምሉእ ክታበት ዝተኸትቡ ክኾኑ ከለዉ፡
ዕድሚኦም ካብ 65 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ድማ ኣብ መስርሕ ክታበት ንርከብ።

ህሉው ኩነታት ምርመራ፡

ኣብ ማእከል ሕክምና ክቪነስዳል መርመራ ዝገበሩ ብዝሖም 3351 እዩ።
መርመራ ንዝገብሩ ቅልጡፍ መልሲ ንምሃብ፡ ኩሎም መርመራ ክገብሩ ዝደልዩ ብዝተኻእለ
መጠን ብቕልጡፍ ኣብ ግዜ ቐትሪ ምስ ማእከል ሕክምና ክራኸቡ ንምዕድ።
ምልክት ሕማም ኣለና ወይ ናብዚ ሕማም ተቓሊዕና ኣለና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ንምምርማር
ትሑት ወሰን ክህሉ ይግባእ። መዓልታዊ ንምምርማር መርመራ ንምግባር እኹል ዓቕሚ ኣለና።

መትረብ ሓበሬታ

ናይዚ ምምሕዳር/ኮምዩን ቀንዲ መትረብ ሓበሬታ ናትና መርበብ ሓበሬታ/ዌብሳይት እዩ።
ከምኡውን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ሓበሬታ ኣብዚ መርበብ www.helsenorge.no
ከምኡዉን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ትካል ጥዕና ህዝቢ www.fhi.no ክትረኽቡ ትኽእሉ።