Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Varsel om oppstart av planarbeid, minnestøtteparken i Liknes

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

phoca thumb m Kommuneplanarbeid 1Kristiansen og Selmer-Olsen AS varsler på vegne av Kvinesdal kommune om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 for detaljregulering for minnestøtteparken i Liknes. Frist for å komme med innspill/merknader er 12.02.2018.

 Planområdet:

Planområdet ligger ved Kvinesdal kirke i Liknes sentrum, innenfor gjeldende Områderegulering for Liknes (10372010004), og omfatter/berører gnr/bnr 104/1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 23, 24, 32, 33, 48, 87, 169 og 132/1, 2, 7, 15 samt 346/21. Plangrensen er lagt med utgangspunkt i formålsgrenser i gjeldende områderegulering, og følger i hovedsak formålsgrenser for gangveg/fortau/gang- og sykkelveg. Totalt areal innenfor planområdet er ca. 6,7 daa. Plangrensen kan få mindre endringer under planarbeidet.

pdfPlanavgrensning

Formålet med planarbeidet:

Legge til rette for flere parkeringsplasser i Liknes sentrum og opprettholdelse av bussholdeplass. Adkomst er fra Fv. 465. Det vil blant annet legges vekt på å ivareta barns interesser, by- og stedsutvikling, trafikkforhold, risiko- og sårbarhet mm.

Oppstartsmøte:

Det er avholdt oppstartsmøte med Kvinesdal kommune den 04.01.2018.

Gjeldende reguleringsplan:

Området omfattes av Områderegulering for Liknes (10372010004), og er i dag regulert til park, kollektivanlegg, parkeringsplass samt tilhørende vegformål.

pdfKart områderegulering med plangrense

Krav til konsekvensutredning:

Planlagt tiltak er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning og faller ikke inn under konsekvensutredningsplikten.

Kontaktinformasjon:

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til                                                    Kristiansen & Selmer Olsen AS v/ Mari O. Egeland, telefon: 45869861 eller mail: .

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet, sendes skriftlig innen 12.02.2018 til:

Kristiansen & Selmer Olsen v/ Mari O. Egeland, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord, e-post: .

Kopi av kommentarer/merknader sendes også:

Kvinesdal kommune, Plan- og miljøenheten, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal, e-post: .

Annet:

Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/ innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.