Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Varsel om oppstart av planarbeid, Hidreskog

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Heile AS varsler på vegne av Rita Helene Kvennejorde, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 for detaljregulering for gnr. 60/10 Hidreskog. Frist for å komme med innspill/merknader er 05.02.18.

Planområdet:

Planområdet ligger på Hidreskog innenfor området i gjeldende Reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 1-3, Hidreskog (1037200610), og omfatter eiendommen 60/10 og den del av 60/2 som tomt 60/10 utvides med. Plangrensen følger eksisterende eiendomsgrense i nord, øst og sør. Grense mot vest trekkes ca. 22 m som gir et tilleggsareal til 60/10 på omlag 800 m2. Underveis i planprosessen kan plangrensen bli justert.

pdfKart, planens avgrensning

Formålet med planarbeidet

Legge til rette for utvidelse av eiendom 60/10 og endre arealformålet til bolig.

Oppstartsmøte:

Det er avholdt oppstartsmøte med Kvinesdal kommune den 15.02.17.

Gjeldende reguleringsplan:

Deler av området omfattes av Reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 1-3, Hidreskog (1037200610). Berørt areal er regulert til fritidsbebyggelse og friluftsområde.

Krav til konsekvensutredning:

Planlagt tiltak er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredning og faller ikke inn under konsekvensutredningsplikten.

Utbyggingsavtale:

Det er ikke aktuelt å inngå utbyggingsavtale.

Aktuelle reuleringsformål:

Boligformål.

Kontaktinformasjon:

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet sendes skriftelig innen 05.02.18 til:

Heile AS, Langebakke 2, 4596 Eiken, e-post: .

Kopi av kommentarer/merknader sendes også Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal, e-post: .

Annet:

Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev. Grunneiere bes å underette evt. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir sendt eget forløpig svar til motatte merknader/innspill. Innkomne merknader bil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter første politiske behandling, før planen vedtas av kommunestyret.