Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Offentlig ettersyn: Kommunedelplan for Øyesletta 2017-2029

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

yesletta
Kommunens forvaltningsutvalg vedtok i møte den 21.09.17 å legge forslag til kommunedelplan for Øyesletta 2017-2029 ut til offentlig ettersyn.

Forvaltningsutvalget vedtok i møte 21.09.17, sak 46/17, å legge forslag til kommunedelplan for Øyesletta 2017-2029 ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14.

Kommunedelplan for Øyesletta utgjøre en geografisk avgrenset del av kommuneplanens arealdel 2015-2027. Planen vil erstatte kommunedelplan for Øye 2006-2015.

Planens formål er å skape balanse mellom god forvaltning av kommunens viktigste jordbruksarealer og utvikling og vekst av området for øvrig.

Hovedgrep i planen:

  • Langsiktig vern av jordbruksarealene - innføring av grønn strek
  • Boligutvikling
  • Næringsutvikling
  • Folkehelse

Planen består av:

  • Plankart
  • Bestemmelser
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Plankart og bestemmelsene er juridisk bindende og skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging innenfor planområdet. Planbeskrivelsen redegjør for den informasjon og de vurderinger som plankartet og bestemmelsene bygger på.

I høringsperioden vil det bli arranget "Åpen kontordag" hvor grunneiere, virksomheter, organisasjoner og andre kan få besvart konkrete spørsmål de måtte ha til planforslaget. Forvaltningsutvalgets medlemmer vil også delta. Tidspunkt vil bli kunngjort senere.

Eventuelle spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til kommuneplanlegger Nina Nissestad, tlf. 38 35 28 60, e-post: .

Merknader til planforslaget må sendes skriftelig til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal eller til e-post:  innen 17.11.17.   

Plandokumentene:

pdfPlanvedtak 1. gangs behandling

pdfPlankart

pdfBestemmelser

pdfPlanbeskrivelse med KU